alternative-energy

SLUŽBY

ALTERNATÍVNA ENERGIA
• prieskum potenciálu zdroja a podpornej legislatívy v regióne
• vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti
• komplexné odborné poradenstvo v oblasti solárnych elektrární
• vypracovanie a developing projektov solárnych elektrární
• propagácia solárnej energie v regióne
• sprostredkovanie kúpy a predaja, rezervácie kapacity

STAVEBNÝ DOZOR
• preverenie súladu investičného zámeru s územným plánom
• komunikácia s úradmi, inštitúciami, štátnou správou a samosprávou
• vypracovanie posudkov, expertíz a štúdií k výstavbe
• podklady na prevzatie a odovzdanie stavby
• zastupovanie investora
• kontrola rozpočtu
• riadenie a kontrola stavebných prác
• kontrola finančných nákladov, správnosti súpisov vykonaných prác a faktúr
• poradenstvo a konzultácie v oblasti prípravy projektov, pri výstavbe a pri riešení porúch stavieb

FINANČNÉ PORADENSTVO
• optimalizáciu štruktúry aktív a pasív
• optimalizáciu interných a externých zdrojov financovania podniku
• spôsob efektívneho získania externých zdrojov na finančných trhoch a od fondových zdrojov, vrátane vypracovania kompletných podkladov a zastupovania
• kalkulácie, rozpočtovníctvo, plánovanie cash flow
• nezávislý, pravidelný prevádzkový a investičný controlling
• riadenie, analýzu a kontrolu výsledku hospodárenia podniku, cash flow a likvidity podniku
• poradenstvo pri revitalizácii a reštrukturalizácii spoločnosti
• likvidáciu spoločnosti a firiem, konkurz a vyrovnanie
• poradenstvo v oblasti koncentrácií, akvizícií, fúzií a predaji podniku, vypracovanie projektov due dilligence s cieľom stanoviť hodnotu spoločnosti s prihliadnutím na príležitosti a riziká
• krízový manažment
• manažment rastu tržnej hodnoty podniku (finančná a prevádzková reštrukturalizácia) vášho podnikania a bremeno nevyhnutných činnosti, ktoré nesúvisia priamo so strategickým smerovaním vašej firmy prenechajte na nás. Ušetríme Váš čas a Vaše peniaze. Ponúkame vám dlhodobé partnerstvo, ktoré je definované v zmluve o outsourcingu. Zmluva presne definuje rozsah a kvalitu dodávaných služieb a prispôsobuje sa potrebám klienta.